Våra stadgar

Avdelningsstadgar för RFSL
Antagna vid RFSL:s kongress i Skövde 11-13 maj 2018

§ 1 Föreningens namn
§ 1.1 Föreningens namn är RFSL Umeå

§ 2 Tillhörighet
§ 2.1 RFSL Umeå är en ideell förening och en avdelning inom RFSL
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexpersoners rättigheter).

§ 3 Syfte, ändamål och verksamhet
§ 3.1 Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald,
öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.
§ 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och
stödjande verksamhet, i den mån avdelningen har möjligheter och resurser till, för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress samt övriga styrdokument.
§ 3.3 Avdelningen är feministisk och antirasistisk samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 4 Medlemskap
§ 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte
och ändamål samt betalar medlemsavgift.
§ 4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL:s ordinarie kongress.
§ 4.3 Avdelningsstyrelsen kan begära att förbundsstyrelsen utesluter medlem som allvarligt
skadat, eller riskerar att allvarligt skada, förbundets eller en avdelnings verksamhet eller
anseende, i väsentlig grad motverkar förbundets syfte och ändamål eller om andra allvarliga skäl finns.
§ 4.4 Varje medlem i avdelningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid
årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte.

§ 5 Årsmöte
§ 5.1 Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet.
§ 5.2 Årsmötet ska hållas senast före 31 mars varje år.
§ 5.3 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till årsmötet senast sex (6) veckor före årsmötet.
§ 5.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning.
Om årsmötet ska ta upp förändringar av stadgarna ska det framgå av kallelsen.
§ 5.5 Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.
§ 5.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för
medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet.
§ 5.7 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
– Mötesordförande
– Mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Propositioner
12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSLs kongress)
12.2 Fastställande av verksamhetsplan
12.3 Budget för verksamhetsåret
13. Motioner
14. Val av styrelse
– Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
– Ordförande
– Kassör
– Övriga ordinarie ledamöter**
– Ersättare
15. Val av kongressombud
16. Val av valberedning
17. Val av revisorer
18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20. Mötets avslutande
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra
benämnda ledamotsposter utses

§ 6 Extra årsmöte
§ 6.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt.
§ 6.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av avdelningens revisorer eller
förbundets revisorer så begär.
§ 6.3 Det extra årsmötet får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket
ska framgå i kallelsen.
§ 6.4 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel (1/10) av avdelningens medlemmar
så begär, dock minst tio (10) stycken. Om avdelningen har färre än tio (10) medlemmar,
krävs att hälften av medlemmarna begär det.
§ 6.5 Ett extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om detta
kommit in till styrelsen.
§ 6.6 Ett extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader efter det att ett ordinarie
årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor vid
granskande verksamhet.
§ 6.7 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till extra årsmötet senast två (2) veckor före
årsmötet.
§ 6.8 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet. Kallelsen ska också
innehålla dagordningen för mötet.
§ 6.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas.
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
– Mötesordförande
– Mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av dagordningen
8. Den eller de frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande
9. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
10. Mötets avslutande

§ 7 Styrelsen
§ 7.1 Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är avdelningens näst högsta beslutande organ.
§ 7.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst tre (3) och max 13, inklusive
ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas
ersättare för ledamöter. Mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.
§ 7.3 Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi.
Styrelsen ska också verkställa och följa upp de beslut som årsmötet har fattat.
§ 7.4 Styrelsen ska ha minst fyra (4) protokollförda möten om året.
§ 7.5 För att styrelsen ska få fatta beslut måste alla styrelseledamöter ha kallats till mötet i
vederbörlig ordning senast sju dagar innan mötet och antalet närvarande
styrelsemedlemmar måste vara minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter.
§ 7.6 Under styrelsemöten har avdelningens medlemmar rätt att närvara, yttra sig och att
lämna förslag. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt
ärende. Styrelsen ska informera medlemmarna om när styrelsemöten ska hållas.
§ 7.7 Styrelsen kan besluta att vissa ärenden blir sekretessbelagda. Mötespunkten är då inte
öppen för andra än ledamöter, ersättare och särskilt inbjudna föredragande.
§ 7.8 Beslut taget utanför ordinarie styrelsemöte (av exempelvis ett arbetsutskott eller dylikt)
ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte.
§ 7.9 Endast den som är medlem i avdelningen kan bli vald som styrelsemedlem.
§ 7.10 En person som är anställd av avdelningen eller som är valberedare eller revisor i
avdelningen kan inte vara styrelsemedlem.
§ 7.11 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras.
§ 7.12 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse över avdelningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
§ 7.13 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan och budget för
nästa verksamhetsår.
§ 7.14 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre
tid.

§ 8 Beslut
§ 8.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ
majoritet tillämpas.
§ 8.2 Vid personval ska omröstningen vara sluten om någon begär det.
§ 8.3 Sluten omröstning kan tillämpas av årsmötet i andra frågor än personval om en enkel
majoritet röstar för det. Det är inte möjligt för styrelsen eller andra organ i avdelningen att
tillämpa sluten omröstning i andra frågor än vid personval.
§ 8.4 Om två alternativ får lika många röster har ordföranden för mötet en utslagsröst. Detta
gäller dock inte vid årsmöten, personval eller vid sluten omröstning. Vid lika röstetal i de
fallen avgörs frågan i stället genom lottning.
§ 8.5 Det är aldrig tillåtet att rösta genom fullmakt.

§ 9 Förvaltning
§ 9.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 9.2 Styrelsemedlemmar kan av styrelsen väljas till firmatecknare.
§ 9.3 Firma ska tecknas av två (2) i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer.
§ 9.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis
för bank- och postärenden.

§ 10 Revision
§ 10.1 Avdelningen ska ha minst två (2) revisorer. Anlitas auktoriserad revisor krävs endast
en (1).
§ 10.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och eventuella
arbetsgruppers arbete och förvaltning.
§ 10.3 Avdelningens eller förbundets revisorer har rätt att omedelbart få ta del av alla
handlingar som rör avdelningen.
§ 10.4 Bokslutet ska ha kommit till revisorerna senast fyra (4) veckor innan årsmötet.
§ 10.5 Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det gångna
verksamhetsåret. Revisionsberättelsen ska innehålla förslag till årsmötet om avdelningens
avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna ska även yttra sig över
styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning.
§ 10.6 Revisionsberättelse ska ha kommit till styrelsen senast tre (3) veckor före ordinarie
årsmöte.

§ 11 Stadgetolkning och ändring av stadgarna
§ 11.1 Varje avdelning ska anta de av kongressen antagna avdelningsstadgarna. Ändring av
avdelningsstadgar beslutas på förbundskongress med enkel majoritet bland närvarande
röstberättigade ombud. För ändring av § 1, § 2, § 3, § 9 och § 10 krävs beslut med två
tredjedelars
(2/3) majoritet bland närvarande röstberättigade ombud eller beslut med enkel majoritet på
två (2) på varandra följande ordinarie förbundskongresser. Kongressens ändringar av
avdelningsstadgarna gäller utan att avdelning bekräftar dessa.
§ 11.2 Avdelningens årsmöte kan anta lokala tilläggsstadgar. Dessa tilläggsstadgar får inte stå
i strid med eller upphäva innehållet i dessa avdelningsstadgar. Tilläggsstadgar ska skickas till
förbundsstyrelsen.
§ 11.3 För antagande och/eller upphävande av tilläggsstadgar krävs beslut på avdelningens
ordinarie årsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstberättigade eller beslut med
enkel majoritet på två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.
§ 11.4 Förbundsstyrelsen avgör tvister i avdelningen rörande tolkning av dessa stadgar och
eventuella tilläggsstadgar.

§ 12 Upplösning av avdelningen
§ 12.1 Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas vid två (2) på varandra följande
årsmöten, varvid det ena ska vara ordinarie. Beslutet måste stödjas av minst två tredjedelar
(2/3) av de röstberättigade.
§ 12.2 Föreningen kan inte upplösas om minst tio (10) av avdelningens medlemmar
motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan föreningen inte upplösas om minst hälften av medlemmarna motsätter sig detta.
§ 12.3 Avdelningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla RFSL.
§ 12.4 Avdelningen kan inte lämna RFSL om minst tio (10) medlemmar motsätter sig detta.
Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan avdelningen inte lämna förbundet RFSL
om minst hälften av medlemmarna motsätter sig detta.
§ 12.5 Förbundsstyrelsen kan besluta om nedläggning av avdelning om den har mindre än tre
medlemmar och inte har haft stadgeenligt årsmöte under innevarande samt föregående år.
Beslutet ska ske efter att avdelningens medlemmar har fått yttra sig. Avdelningens
medlemmar ges möjlighet att anslutas till angränsande avdelning.