Årsmöte 2024

RFSL

Dagordning årsmöte RFSL Umeå 2024

Datum: 13 maj 2024

Tid: 18.00

Plats: Centrala Umeå. Adress skickas vid anmälan till umea@rfsl.se

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
 4. Val av årsmötespresidium:
  – Mötesordförande
  – Mötessekreterare 
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
 9. Revisorernas berättelse 
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Propositioner: 
  1. Antagande av stadgar
  2. Fastställande av verksamhetsplan
  3. Budget för verksamhetsåret
 13. Motioner 
 14. Val av styrelse:
  – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen,
  – Ordförande,
  – Kassör,
  – Övriga ordinarie ledamöter,
  – Ersättare
 15. Val av kongressombud
 16. Val av valberedning 
 17. Val av revisorer
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 20. Mötets avslutande.

 

Här under kommer vi att lägga alla dokument som behövs inför Årsmötet 27 mars 2024.

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Årsbokslut 2023

Ekonomisk berättelse 2023

Budget 2024

Stadgar för RFSL Umeå